תקנון מועדון הלקוחות

תקנון מועדון לקוחות היוקרה קנקון ("התקנון")

 1. מועדון לקוחות היוקרה קנקון ("המועדון") מנוהל ומופעל ע"י קנקון מוצרים בע"מ מרח' שד' המקצועות מודיעין ("החברה"/"קנקון").
 2. תמורת תשלום דמי חבר בסכום כפי שיקבע מעת לעת ע"י החברה ("דמי חבר"), זכאי כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים להצטרף למועדון לתקופה של שנה ("תקופת החברות"). החברות במועדון מיועדת עבור שימוש האישי והביתי של אדם ואינה מיועדת עבור בתי עסק, תאגידים וכדומה. החברה תהיה רשאית לדחות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.
 3. כחלק מהליך ההצטרפות, יתבקש לקוח למלא טופס הצטרפות ובו פרטים אישיים אודותיו, ובכלל זה מספר תעודת זהות או מספר דרכון, כתובת אימייל, תאריך לידה, מס' טלפון נייד וכדומה.
 4. בקשת הצטרפות למועדון באמצעות מילוי ושליחת טופס ההצטרפות לחברה משמעה כי הלקוח הסכים להוראות תקנון זה, לרבות ההוראות הדנות בשינוי עתידי של התקנון, ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 5. נוסחו המחייב של התקנון מפורסם באתר האינטרנט של החברה www.cancun.co.il וכן יהא מצוי במשרדי החברה. כל חבר או המבקש להיות חבר זכאי לקבל עותק ממנו, באמצעו פנייה בכתב לחברה לדוא"ל: cancun@cancun.co.il
 6. בסמוך לאחר הצטרפות כל חבר למועדון, יונפק לחבר המועדון ("החבר") מס' החבר. המספר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 7. החבר יהיה אחראי לדווח לחברה בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים כפי שמסר בטופס ההצטרפות, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. החברה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון עקב אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד. מובהר כי חבר מועדון אשר לא יעדכן את פרטיו האישיים על מנת שיתאפשר קשר רציף ותקין עמו לא יהיה זכאי לקבלת הטבות מועדון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 8. חבר יהיה זכאי לפרוש מהמועדון ולהביא את תקופת החברות לידי סיום בכל עת באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה. פרש חבר המועדון כאמור, לא יהא זכאי החבר להחזר כלשהו בגין דמי החבר אשר שולמו על ידו (לרבות חלק יחסי) ולא יהא מחויב בהשבת עלות ההטבות מהן נהנה עד למועד סיום תקופת החברות.
 9. בתום תקופת החברות, חבר אשר מעוניין לחדש את דבר החברות לתקופת חברות נוספת, יהא רשאי לחדש את תקופת החברות לשנה, כפוף לתשלוםדמי חבר בסך של 50 ₪ או כפי שתפרסם החברה מעת לעת לתקופה של שנה ממועד חידוש החברות. החברה תהא רשאית לשנות את הסכום האמור בהתאם לשקול דעתה הבלעדי.
 10. החברה תהא רשאית לבטל חברותו של חבר במועדון מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר כלפי מי שעשה מעשה שאינו כדין, בזדון, במרמה וכיו"ב ו/או ביצע רכישות אשר לא כובדו ו/או בכל מקרה אחר שבו לפי שיקול דעתה של החברה פעל בניגוד לתקנון או פגע בעסקי החברה.
 11. החברות במועדון מזכה את החבר ליהנות בתקופת החברות מהטבות שונות אשר יוצעו על ידי המועדון, הכול בתנאים ובאופן על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וכפי שיפורסם מעת לעת על ידי החברה, באופן שיקבע ע"י החברה ("ההטבות"). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לשנות את היקף ההטבות ושוויון, לקצוב את התקופה בה ניתן לממש הטבה, לקבוע כי הטבה ניתנת למימוש עד גמר המלאי, לקבוע כי מימוש הטבה מותנה בתשלום או בנקיטת פעולה כלשהי וכיו"ב, והכל בכל עת ועל פי שיקול דעת החברה.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להשהות את פעילות המועדון בהודעה מראש. ככל שתופסק פעילות המועדון, החבר יהא רשאי לממש את ההטבות ו/או הזכויות שנצברו לו בהתאם להוראות הדין.
 13. ההטבות יהיו ניתנות למימוש רק בסניפי רשת "קנקון". מיקום הסניפים יופיע באתר החברה.
 14. רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל לא תזכה את החבר בהנחות הניתנות לחברי המועדון והחברה תהיה רשאית לבטל זיכויים ולדרוש את תמורתן המלאה של הרכישות בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל בכל זמן.
 15. מתן הטבות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של החברה. במידה שיחולו תקלות אשר ימנעו את קבלת ההטבות לחברי המועדון, תפעל החברה לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד החברה בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן עקב תקלות כאמור.
 16. הזכות למימוש הטבות עבור חברי מועדון, לרבות מבצעים ו/או מימוש זכויות מותנה בכך שהחברות במועדון הינה בתוקף.
 17. ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להמחאה ו/או להעברה וכן אינן ניתנות להמרה לכסף או לשווה כסף או להטבה אחרת.
 18. הקניין הרוחני במועדון ו/או באתר החברה, ובכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים, מוניטין, סמלים וכדומה, הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. לפיכך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל אין לעשות כל פעולה שמפרה את זכויות החברה כאמור ו/או כל שימוש בזכויות הקניין רוחני ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
 19. החבר, במילוי טופס הצטרפות למועדון, נותן את הסכמתו כי כל מידע שמתקבל ממנו, לרבות פרטיו האישיים כפי שנמסרו על ידו לחברה וכפי שתוקנו או עודכנו על ידו מעת לעת וכן כל פרט הנוגע לרכישותיו בסניפים אשר הצטבר בידי החברה ("המידע"), ישמרו  במאגר/י מידע המנוהל/ים על ידי החברה ("מאגר המידע"), כפי שיהיו מעת לעת. השימוש במידע ייעשה בהתאם למטרות רשומות ומאושרות של מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת על-פי שיקול דעתה של החברה ובהתאם להוראות הדין. מובהר כי מאגרי המידע ישמשו את החברה למטרות שמירה, ניהול ועיבוד מידע על חברי מועדון לצורך ניהול ותפעול המועדון, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים, עידוד נאמנות לקוחות וקידומי מכירות, וכן העברת מידע לצדדים שלישיים שבשיתוף פעולה עסקי עם החברה למטרות אלה, לצורכי שיווק, פרסום, קידום ומכירות (של מוצרים, הטבות, מבצעים וכדומה), לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies) וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) או יצירת קשר עם הלקוחות בדיוור ישיר ושיווקי בכל אמצעי תקשורת לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר לרבות SMS ו- MMS, הודעות דחיפה (PUSH), מערכת חיוג אוטומטי וכיו"ב ("אמצעי תקשורת"), וזאת, מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר.
 20. החברה רשאית למסור לצדדים שלישיים, על פי שיקול דעתה, מידע סטטיסטי (שאינו מזהה את החבר אישית), וכן רשאית להעביר המידע שהצטבר במאגר המידע של החברה אודות החבר למועדון לקוחות חדש שתקים ו/או למועדון לקוחות קיים אליו תצטרף החברה. החבר נותן הסכמתו לעשיית שימוש בפרטיו למועדון הלקוחות אותו תקים ו/או אליו תצטרף החברה לצורכי דיוור ישיר, בהתאם להוראות כל דין.
 21. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת כאמור לעיל לצורך קבלת הצעות למוצרים הנמכרים בסניפים, מתן מידע הנוגע לחברה, לסניפים, להטבות להן זכאי החבר בבתי עסק אחרים וכיו"ב.
 22. מובהר כי אין חובה חוקית על החבר למסור את המידע. המידע שהחבר מספק נמסר מרצונו החופשי, על מנת שהחברה תוכל לתת לו שירותים כחבר מועדון והחבר מסכים כי המידע ישמר במאגר מידע אחד או יותר של החברה ובהתאם למטרות שפורטו לעיל. במידה שהלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב (בדואר רשום, ע"פ הכתובת המצוינת בסעיף 1 לעיל) או בדוא"ל לכתובת cancun@cancun.co.il.כמו כן רשאי חבר מועדון לבקש להיגרע מרשימת התפוצה לדיוור שיווקי, בכתב או באותו אופן בו שוגר דבר הפרסומת על ידי החברה לחבר. התקבלה הודעת סירוב אצל החברה, תפעל החברה להסרת שמו של החבר מרשימת התפוצה בהתאם להודעת החבר.
 23. ידוע לחבר כי החברה ו/או המועדון לא יהיו אחראיים לכיבודן של הטבות כלשהן בבתי עסק שאינם בבעלות החברה ואשר פורסמו במערכת הדיוור של המועדון כחלק מהשירות הניתן לחברי המועדון ואחריות כאמור תחול על בתי העסק האמור בלבד.
 24. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר לנזק כלשהו, עקיף, ישיר, נסיבתי וכדומה, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות ו/או מימוש נקודות ו/או אי מימוש וכדומה, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.
 25. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום הנוסח המעודכן של התקנון. תיקון או עדכון לתקנון יפורסם באתר האינטרנט של החברה בלינק ____ ו.או בהודעת sms ו/או בסניפים.
 26. החברה תהא רשאית לשנות את דרכי הפרסום של הודעות המועדון, שם המועדון, סמליו וכד' על פי שיקול דעתה הבלעדי. .
 27. החברה וחבר יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה שיתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט, וכי במידה שלא ייושב סכסוך כאמור, אזי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם.
 28. שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויות החברה לפי תקנון זה ו/או הדין לא ייחשבו כוויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי תקנון זה או כמתן דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשו בכתב ומפורשות.
 29. במידה שיקבע על ידי רשות או ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתקנון זה אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של תקנון זה. ביטול או התאמה של סעיף ספציפי מתנאי תקנון זה, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראות תקנון זה ו/או בחלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
 30. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר את תקנון זה ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיו לכל גוף אחר במקומה, וזאת מבלי שיהיה צורך לקבל את הסכמת החבר או להודיע לו על כך. החבר לא יהא רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו מכוח תקנון זה לאחר, וככל שהמחה ו/או העביר איזה מזכויותיו או התחייבויותיו כאמור, תהיה המחאה או העברה זו בטלה ומבוטלת.